Värt att veta om nödbelysning

Nödbelysning är ett samlingsnamn för belysning som finns till hands i händelse av en situation där ett rum eller byggnad behöver utrymmas. Ofta används utrymningsljus i kombination med hänvisningsljus.

Utrymningsljus är nödbelysning som tänder upp en utrymningsväg i händelse av att den ordinarie belysningen faller bort, annars finns inte behovet. Nödbelysning av tillräcklig styrka skall finnas i utrymmen där allmänhet eller personal har tillträde. Målet med nödutrymningsbelysning är att möjliggöra säker väg ut från en plats eller lokal där människor befinner sig genom att skapa lämpligt förhållanden för seende och orientering på utrymningsvägen, för att larm­ställe, förstahjälpen, brandbekämpning­ och säkerhetsutrustning säkert kan lokaliseras och användas. Vid positioner med första hjälpen och larmställen skall nödbelys­ningen vara något högre.

Tillräckligt med ljus

Vad är då tillräckligt med ljus? Saken är den att vi behöver faktiskt inte mycket ljus för att snabbt och enkelt kunna orientera oss även om det blir helt mörkt. Det finns en nedre gräns på ljusmängd lite beroende på vad det är för typ av utrymme. Det viktigaste av allt är inte mängden ljus utan att skillnaden mellan ljusa och mörka partier inte blir för stor därav trycker normen extra mycket på just jämnhet.

Utrymningsväg kan vara så enkelt som en korridor men även en yta som till exempel en affärslokal eller en verkstadshall. Det ska vara en naturlig del i utrymmet som får stöd av utrymningsbelysning, med en bredd på 2 meter som skall vara belyst. Det kan alltså vara väldigt lite eller inget ljus alls utanför denna yta. Centrum av en utrymningsväg, på 1 meters bredd, skall vara belyst med minst 1 lux med en jämnhet på förhållandet 40:1.

Det innebär att om lägsta belysningsstyrkan är 1 lux får inte den högsta belysningsstyrkan utmed utrymningsvägen vara högre än 40 lux. Om det till exempel skulle bli 60 lux som högst rakt under armatur med nödljus får inte belysningsstyrkan på 1 meters bredd centralt i utrymningsvägen understiga 1,5 lux. Samtliga lux nivåer mäts vid golvnivå.

Utrymningsväg skall beräknas med en bredd på totalt 2 meter, mitt i utrymnings­ vägen på en bredd av 1 meter skall det vara belyst med minimum 1 lux och en jämnhet på 40:1. Det saknas 0,5 meter på var sida
av utrymningsvägen som också skall vara belyst, utrymningsvägen skall vara 2 meter bred. Övriga delen av utrymningsvägen, alltså 0,5 meter på vardera sida, skall vara belyst med minst 50 procent av belysnings­ styrkan i den centrala delen. När man tar ett exempel där max belysningsstyrka i utrym­ ningsvägen är 80 lux får den inte understiga 2 lux på 1 meters bredd i den centrala delen av utrymningsvägen och 0,5 meter på var sida får inte understiga 1 lux som är 50 procent av lägsta nivån centralt.

Montering av armaturer

Det finns särskilda regler för hur armaturerna för utrymningsbelysningen ska monteras, en sak är att få en jämn belysning men hur belys­ ningen ska sitta beror också på hur vägen ser ut. Armaturer för utrymning skall finnas i anslutning till där utrymningsvägen ändrar riktning, i anslutning till varje nivåskillnad, där trappor börjar och slutar, vid dörrar som an­ vänds för utrymning, vid brandbekämpnings­ utrustning, larmställen, förstahjälpen utrust­ ning och samt utanför ytterdörr. Larmställen, brandbekämpnings­ och förstahjälpen utrustning som befinner sig på utrymnings­ vägen, skall belysas med minst 5 lux.

Antipanikområden

Är det större utrymmen som ska utrymmas såsom till exempel en butik med många människor gäller det att tänka på ett annat sätt. Där skall belysningen anpassas för att inte orsaka panik och ge förutsättningar för att enkelt finna en utrymningsväg, det kallas för antipanikbelysning. Där räknas hela lokalen som ett område där belysningsstyrkan ska vara minst 0,5 lux vid golv med en avgränsning på 0,5 meter utmed områdets ytterkant. Även i ett antipanikområde är jämnheten viktig med ett förhållande på 40:1.

Det innebär att max belysningsstyrka är 20 lux så om belysningsstyrkan skulle vara högre rakt under en nödbelysningsarmatur, till exempel 55 lux får inte lägsta nivån vid golv understiga 1,4 lux. Jämnheten är mycket viktig just för att mörka områden orsakar osäkerhet och kan skapa panik.

Högriskområden

Andra större utrymmen som kräver högre belysningsnivåer är så kallade högriskom­råden, där räknas till exempel storkök och in­dustrilokaler med rörliga maskiner in. Här ska belysningsstyrkan vid nöddrift inte understiga 10 procent av den ordinarie belysningen, dock lägst 15 lux. Här finns också krav på att nöd­ belysningen skall vara upptänd till minst 50 procent på 0,5 sekunder. Anledningen är om man mitt i ett strömbortfall till exempel står i ett storkök med heta grytor, eller i en industri lastar ämnen till en svarv, ska man kunna se och på ett säkert och riskfritt sätt avsluta och lämna lokalen. Även i högriskområden är givetvis jämnheten i belysningen viktig av samma anledning som all utrymningsbelysning. För stora variationer skapar osäkerhet och gör det svårt att se.

Storlek på skylt

Nödbelysning som visar utrymningsvägar är gröna skyltar med vita symboler. Alla utrym­ningsvägar skall använda samma symbol och storleken avgörs av betraktningsavståndet, även kallat läsavstånd. Beroende på hur stor lokalen är eller hur lång en korridor är avgör storleken på nödutgångsskylten. Det finns givetvis en formel på hur stor den behöver vara, höjden på den gröna skylten är lika med avståndet från skylten i meter delat med 200, (H=L [m]/200). Detta gäller skyltar som är genomlysta, d v s där ljuset lyser igenom skylten.

Ett beräkningsexempel: Om man i en lokal har 20 meter till en nödutgång, som kan användas för utrymning, skall det finnas en skylt som syns tydligt och den måste då vara minst 10 cm hög. Skylten får vara högre, men den får absolut inte vara lägre. Skyltar med riktning skall finnas där man inte ser någon dörr för utrymning så att man tydligt kan se i vilken riktning man ska ta sig. Var man än be­ finner sig skall man alltid se en utgångs­ eller riktningsskylt.

Nödbelysning

Belysning för nödutrymning skall alltid utföras med två eller flera belysningsarmaturer så att det inte finns risk för att hamna i totalt mörker utan att man enkelt kan finna utrymnings­ väg i händelse av fel på ordinarie belysning. Om det finns larmställen, första hjälpen, brandbekämpning­ och säkerhetsutrustning i lokalen eller utrymningsvägen skall dessa platser belysas med minst 5 lux.

Det finns olika sätt att lösa nödbelysningen på, antingen har man en separat strömkälla som via ledningar matar nödljusarmaturer. Då finns givetvis krav på att de ledningar som ger ström vid nöddrift klarar att stå emot en eventuell brand. Ett annat sätt är att lägga en lokal strömkälla i armaturen som ett batteri som kopplas in automatiskt om den ordinarie matningen försvinner. Oavsett om man har en extern­ eller en intern strömkälla kan nödbelys­ningen vara integrerad i den befintliga belys­ ningen eller som egna separata armaturer.

Testning

Nödbelysning måste regelbundet testas för att upptäcka eventuella fel, kontrollen måste göras på lokal fas. Anläggningen måste testas i nöddrift till 25 procent av angiven minimitid varje månad och till 100 procent en gång per år, t ex vid krav på 1 timmes nödljusdrift skall anläggningen testas 15 minuter varje månad.

Läs mer om nödljusarmaturer från Cardi Belysning»