EPD Environmental Product Declaration

Vad är en EPD?

EPD är en miljövarudeklaration. Ett dokument som på ett transparent sätt kommunicerar miljöprestanda eller påverkan av en produkt eller material under dess livstid. Det ger verifierad information om vilken påverkan materialet eller produkten har på miljön: 

  • Koldioxidavtryck 
  • Energi/vattenförbrukning
  • Avfall

Informationen som publiceras i en EPD är baserad på en Livscykelanalys (LCA). En LCA undersöker och kvantifierar omfattningen av miljöpåverkan från början till slut – från råvaruutvinning, tillverkning, installation, användning, rivning till avslut, vilket innebär att hela värdekedjan beaktas vid utlämnande av EPD-information.?

Varför EPD

Marknadskrav: Marknaden och kunder efterfrågar allt mer hållbara produkter med lägre miljöpåverkan. Därför är det nödvändigt att offentliggöra sådan information på ett formellt och standardiserat sätt så som EPD gör. Produkter med EPD kan vara till fördel för ett företag samt vittna om dess ambition för hållbar utveckling. 

Lagstadgat: Fler och fler länder stiftar nya lagar för att hantera och begränsa sina inhemska koldioxidutsläpp. Lagarna innefattar delmål för att minska utsläpp och möjliggör för företag att minska sin verksamhets miljöpåverkan. När dessa lagar träder i kraft är det en förutsättning med efterlevnad inom näringsliv och kommersiell verksamhet för att vara kvalificerade och konkurrenskraftiga. 

Globalt vedertaget: EPD har blivit populärt inom många branscher och regioner. Genom att följa ISO-standarder har EPD fått mycket genomslag över hela världen och ses som ett pålitligt verktyg för att påvisa produkternas miljöpåverkan. Det gör det alltså möjligt för multinationella företag att marknadsföra certifierade produkter internationellt?

 

 

Tillgängliga EPD på Cardi armaturer

Vårt främsta mål är att stödja våra kunder i deras strävan att göra informerade val genom att tillhandahålla EPD för våra produkter. Genom att presentera detaljerad information om produkters miljöpåverkan över hela deras livscykel, inklusive produktion, användning och avyttring, möjliggör vi en ökad medvetenhet om de miljömässiga konsekvenserna av olika armaturer.

Att prioritera och fortsätta att publicera EPD:er för fler och fler armaturer kommer att vara en central del av vårt åtagande för att främja en mer hållbar framtid.

Här är de EPD som för närvarande är tillgängliga för nedladdning. Ni hittar dem även under Nedladdning vid resp. armatur.